2008/Aug/11

ก่อนที่ผมจะเขียนคำศัพท์อื่น ๆ นั้น เรามาเรียนตัวเลขกันก่อนดีกว่า

ไม่ว่าคุณเรียนภาษาไหน การนับและจำตัวเลขนั้นสำคัญมาก ๆ ครับ

เป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดแล้วครับ แม้แต่เด็ก ๆ ก็ทำได้ 

 

0 - cero [เซโร่]

1 - uno, un, una [อูโน่, อุน, อูน่า]

[สามตัวนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังครับ]

2 - dos [โดส]

3 - tres [เตรซ]

4 - cuatro [คว้าโต้]

5 - cinco [ซิงโข่]

6 - seis [เซอิส]

7 - siete [ซิเอเต]

8 - ocho [โอโช่]

9 - nueve [นูเอเบ]

10 - diez [ดิเอซ]

หนึ่งถึงสิบนั้นสำคัญมาก ๆ ครับ เพราะจะเป็นพื้นฐานให้เราจำเลขอื่น ๆ

ที่มีจำนวนมาก ๆ ขึ้นไป เอาล่ะ เรามาลองท่องกันดู

 

uno dos tres cuatro  cinco seis siete ocho nueve diez

[อูโน่ โดส เตรส ควาโต้ ซิงโข่ เซอิส ซิเอเต้ โอโช่ นูเอเบ ดิเอซ]

 

เอ้า เรามาต่อกันที่ 11 - 20 ดีกว่าเนอะ?

11 - once [อนเซ่]

12 - doce [โดเซ่]

13 - trece [เตรเซ่]

14 - catorce [คาตอร์เซ่]

15 - quince [คินเซ่]

16 - dieciseis [ดิเอซิเซอิส]

17 - diecisiete [ดิเอซิซิเอเต้]

18 - dieciocho [ดิเอซิโอโช่]

19 - diecinueve [ดิเอซินูเอเบ้]

20 - veinte [เบนเต้]

คราวนี้ 21 - 30 แล้วนะครับ

 

21 ยากนิดหน่อยนะครับ แบบว่าซับซ้อนเล็กน้อย

เพราะมันมีเลข 1 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อ่านได้สามแบบครับ

veintiuno [เบนติอูโน่]

veintiun [เบนติอุน]

veintiuna [เบนติอูน่า]

มันต่างกันอย่างไรเอาไว้ผมค่อยอธิบายนะครับ 

22 - veintidos [เบนติโดส]

23 - veintitres [เบนติเตรส]

24 - veinticuatro [เบนติควาโตร้]

25 - veinticinco [เบนติซิงโข่]

26 - veintiseis [เบนติเซอิซ]

27 - veintisiete [เบนติซิเอเต้]

28 - veintiocho [เบนติโอโช่]

29 - veintinueve [เบนตินูเอเบ้]

30 - treinta [เตร็นตะ]

หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับ

เอาเป็นว่า ค่อย ๆ ท่อง ค่อย ๆ จำนะครับ

ไม่ต้องฝืน เดี๋ยวใช้บ่อย ๆ คุณก็จะเป็นเองหละครับ เชื่อดิ

 

มาต่อกันที่ 31 ถึง 99 กันเลย

31 - treinta y uno [เตร็นตะ อี อูโน่]

32 - treinta y dos [เตร็นตะ อี โดส]

33 - treinta y tres [เตร็นตะ อี เตรส]

34 - treinta y cuatro [เตร็นตะ อี คว้าโต้]

แล้วก็เพิ่ม จำนวนตัวเลขไปหลัง y (อี) นะครับ

เช่น 35 ก็จะเป็น treinta y cinco [เตร็นตะ อี ซิ้งโขะ]

หลังจากนี้ก็ยิ่งหมู ๆ ครับใช้หลักการอย่างที่ผมบอกไปจนถึง 100 ได้เลย

 

40 - cuarenta [ควาเรนต้า]

44 - cuarenta y cuatro [ควาเรนต้า อี ควาโตร้]

46 - cuarenta y seis [ควาเรนต้า อี เซอิซ]

 

50 - cincuenta [ซิงเคว้นต้า]

52 - cincuenta y dos [ซิงเควนต้า อี โดส]

57 - cincuenta y siete [ซิงเควนต้า อี ซิเอเต้]

 

60 - sesenta [เซเซนต้า]

61 - sesenta y uno [เซเซนต้า อี อูโน่]

63 - sesenta y tres [เซเซนต้า อี เตรส]

 

70 - setenta [เซเตนต้า]

75 - setenta y cinco [เซเตนต้า อี ซิงโข่]

78 - setenta y ocho [เซเตนต้า อี โอโช่]

 

80 - ochenta [โอเชนต้า]

88 - ochenta y ocho [โอเชนต้า อี โอโช่]

89 - ochenta y nueve [โอเชนต้า อี นูเอเบ้]

 

90 - noventa [โนเบนต้า]

93 - noventa y uno [โนเบนต้า อี อูโน่]

99 - noventa y nueve [โนเบนต้า อี นูเอเบ้]

และ ในที่สุดก็ 100 - cien/ciento [เซียน/เซียนโต้]

 

101 - ciento uno [เซียนโต้ อูโน่]

102 - ciento dos [เซียนโต้ โดส]

103 - ciento tres [เซียนโต้ เตรซ]

161 - ciento sesenta y uno [เซียนโต้ เซเซนต้า อี อูโน่]

162 - ciento sesenta y dos [เซียนโต้ เซเซนต้า อี โดส]

 

200 - doscientos/-as [ดอสเซียนตอส/-ตาส]

300 - trescientos/-as [เตรสเซียนตอส/-ตาส]

400 -cuatrocientos/-as [ควาโตรตอส/-ตาส]

500 - quinientos/-as [คินิเอนตอส/-ตาส]

600 - seiscientos/-as [เซอิสตอส/-ตาส]

700 - setecientos/-as [เซเตตอส/-ตาส]

800 - ochocientos/-as [โอโช่ตอส/-ตาส]

900 - novecientos/-as [โนเบตอส/-ตาส]

ตอส กะ ตาส นั้นมันต่างกันอย่างไรนั้น เดี๋ยวผมค่อยอธิบายครับ

เพราะมันเกี่ยวกับเพศของคำนามที่เอาไปขยาย ก็คล้าย ๆ กับภาษาฝรั่งเศสครับ

ซึ่ีงมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับคำหน้าคำนามอีก ของฝรั่งเศสก็ le/la/les

แต่ของสเปนมัน el/la/lo ครับ [ค่อยอธิบายในบทต่อ ๆ ไป]

 

คราวนี้มาหลักพันกันบ้าง [มาทันใจ]

1000 - mil [มีล]

1170 - mil ciento setenta [มีล เซียนโต้ เซเตนต้า]

2000 - dos mil [ดอส มีล]

3000 - tres mil [เตรส มีล]

 

ไปดู หลักหมื่น หลักล้าน กันบ้างครับ

50,000 - cincuenta mil [ซิงคูเอนต้า มีล]

100,000 - cien mil [เซียน มีล]

1,000,000 - un million [อุน มิลลิยอน]

หลังจากนี้ก็เติม -เนส หลังมิลลิยอน นะครับ เพราะมันเป็นพหูพจน์ไปแล้ว

milliones นั้น มันมากกว่าหนึ่งล้าน เป็นอย่างไรไปดูคำอธบายกันครับ

2,000,000 - dos milliones [ดอส มิลลิยอนเนส]

3,000,000 - tres milliones [เตรส มิลลิยอนเนส]

4,000,000 - cuatro milliones [ควาโตร้ มิลลิยอนเนส]

ได้สามสี่ล้านคงจะแบบว่าเกินพอแล้วนะครับ อิอิ ไม่รู้จะจำไปทำไมมากมาย

[ไม่ใช่นักธุรกิจ อีกอย่างผมโง่เลขมาก ๆ อิอิ]

 

ต่อไปก็จะเป็น การนับลำดับที่เป็นภาษาสเปน กันครับ

ลำดับที่ 1 - primero/primera [ปรีเมโร่/ปรีเมร่า]

ลำดับที่ 2 - segundo/segunda [เซกุนโด้/เซกุนด้า]

ลำดับที่ 3 - tercero/tercera [แตร์เซโร่/แตร์เซร่า]

คำลงท้ายมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับคำนามที่ไปขยาย

ถ้าเป็นเพศชายจะลงท้ายด้วย o เพศหญิงจะลงท้ายด้วย a

หลังจากนี้ ผมจะเขียนด้วย o/a [โอ/อา] นะครับ เพื่อไม่ให้เยิ่นเย้อ

ลำดับที่ 4 - cuarto/a [ควาร์โต้/ต้า]

ลำดับที่ 5 - quinto/a [คินโต้/ต้า]

ลำดับที่ 6 - sexto/a [เซ็คส์โต้/ต้า]

ลำดับที่ 7 - séptimo/a [เซปติโม่/ม่า]

ลำดับที่ 8 - octavo/a [ออคตาโบ้/บ้า]

ลำดับที่ 9 - noveno/a [โนเบโน่/น่า]

ลำดับที่ 10 - décimo/a [เดซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 11 - undécimo/a [อุนเดซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 12 - duodécimo/a [ดูโอเดซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 13 - decimotercero/a [เดซิโม่แตร์เซโร่/ร่า]

ลำดับที่ 14 - decimocuarto/a [เดซิโม่ควาร์โต้/ต้า]

ลำดับที่ 15 - decimoquinto/a [เดซิโม่คินโต้/ต้า]

ลำดับที่ 16 - decimosexto/a [เดซิโม่เซคส์โต้/ต้า]

ลำดับที่ 17 - decimoséptimo/a [เดซิโม่เซปติโม่/ม่า]

ลำดับที่ 18 - decimoctavo/a [เดซิโม่ออคตาโบ้/บ้า]

ลำดับที่ 19 - decimonoveno/a [เดซิโม่โนเบโน่/น่า]

ลำดับที่ 20 - vigésimo/a [บิเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 21 - vigésimo/a primero/a [บิเคซิโม่/ม่า ปรีเมโร่/ร่า]

ลำดับที่ 22 - vigésimo/a segundo/a [บิเคซิโม่/ม่า เซคุนโด้]

ลำดับที่ 30 - trigésimo/a [ตริเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 40 - cuadragésimo/a [คูอาดราเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 50 - quincuagésimo/a [คินคูอาเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 60 - sexagésimo/a [เซคซาเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 70 - septuagésimo/a [เซปตูอาเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 80 - octogésimo/a [ออคโตเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 90 - nonagésimo/a [โนนาเคซิโม่/ม่า]

ลำดับที่ 100 - centésimo/a [เซนเตซิโม่/ม่า]

 

จบ

Comment

Comment:

Tweet


มึนมากเลยค่ะ
แต่ง่ายจริงๆ
ขอบคุณค่า
#15 by RNX :) (103.7.57.18|202.122.130.32) At 2013-05-17 15:46,
ขอบคุณค่ะ กำลังฝึกเรียนรู้เลย
^^
แต่ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย 
#14 by nattalak (103.7.57.18|110.49.226.120) At 2012-08-07 21:07,
ขอบคุณค่ะมีเยอะมากเลย ไม่ทราบว่าเคยเรียนมาเหรอค่ะbig smile cry
#13 by ปาล์ม (58.11.162.35) At 2012-01-16 15:00,
สุดยอดเลยค่ะ ยากจริงๆค่ะsad smile
#12 by คนชอบดอกลิลลี่ (124.121.21.93) At 2010-03-25 16:19,
ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้มากเลย

กำลังพยายามจำ อิอิ

big smile
#11 by มด (124.120.5.163) At 2009-12-13 22:39,
ขอบคุณค่ะ

แต่ว่าภาษาสเปนกะอิตาลีคล้ายๆกันเลย
#10 by ืnam (180.183.32.229) At 2009-10-17 22:20,
สวัสDค่ะopen-mounthed smile
#9 by จูเนียน (61.19.213.181) At 2009-08-07 14:21,
เรื่อ
#6 by (118.173.12.117) At 2009-07-01 18:48,
=[]=

ใครจำได้ข้าน้อยขอคาระวะ

#5 by pook (61.90.39.142) At 2009-06-23 23:10,
ยากจังอ่ะ เหอะๆๆๆๆ
จะจำได้ไม๊นะ
#4 by (202.5.81.186) At 2009-03-30 23:28,
ขอบคุนค่ะ
(ภาษสเปนยากมากเลยค่ะ)
อันดับที่1-10ไม่มีปัญหาค่ะ
เพราะเอสปาด้าจำง่าย ชิลด์ๆopen-mounthed smile
ทีนี้ยาวมาถึงอันดับร้อย
สุดยอดค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
#3 by knnhun (125.24.64.33) At 2009-02-10 18:19,
ว้าว ได้ความรู้ดีค่ะ

แล้วจะคอยติดตามเรื่อยๆHot!
#2 by issue01 At 2008-10-22 19:54,
ขอบคุณค่ะ คุ้นๆ1-10เพราะเป็นของ
เอสปาด้า
555555555+
#1 by (114.128.46.216) At 2008-10-22 08:45,